Projekty unijne Inventii

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego system pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych.

Cel projektu i planowane efekty: Celem Projektu jest opracowanie systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych składającego się z oprogramowania użytkowego oraz urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury i wilgotności na terenach rolnych, na przykład w sadach, uprawach truskawek itp. System ten znajdzie zastosowanie we wczesnym ostrzeganiu przed przymrozkami oraz prognozowaniu warunków korzystnych do oprysku roślin a przede wszystkim w kontrolowaniu irygacji. Wykorzystanie takiego sytemu pozwoli ogrodnikom i sadownikom zwiększyć plony dzięki optymalizacji irygacji a jednocześnie zmniejszyć zużycie wody, co będzie niosło ze sobą korzyści zarówno finansowe (oszczędności), jak i korzyści natury ekologicznej.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu: 2 320 496,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 431 645,01 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie i wykonanie platformy internetowej GreenWay wraz z odczytem tachografów i kart kierowców oraz modułem powiadomień.

Cel projektu i planowane efekty: Projekt ma za zadanie opracowanie znacząco ulepszonej usługi w postaci platformy internetowej GreenWay i wymaganych do jej funkcjonowania metod i algorytmów systemu zbierania danych rozproszonych, archiwizowania tych, ich przetwarzania i prezentacji. Platforma GreenWay będzie produktem przeznaczonym przede wszystkim dla firm z sektora transportu oraz flot samochodów firmowych. Będzie to rozwiązanie działające w chmurze i umożliwiające zarządzającym flotą samochodów monitorowanie licznych parametrów pracy pojazdu oraz wyciąganie wniosków z powyższych danych.

Działanie PO IR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP

Wartość projektu: 154 980,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100 800,00 PLN

Tytuł projektu: Opracowanie i wykonanie czujnika wilgotności, przewodności i temperatury gleby.

Cel projektu i planowane efekty: Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową założeń, algorytmów oraz wykonania prototypów innowacyjnego czujnika mierzącego wilgotność, przewodność oraz temperaturę gleby. Prace te będą podzielone na dwa zadania:

  • Opracowanie założeń, analiza dostępnych metod pomiarowych oraz algorytmów przeliczeniowych czujnika wilgotności i przewodności gleby oraz jej temperatury.
  • Wykonanie układu pomiarowego.

Efektem prac będzie przekazanie Beneficjentowi wykonanych 3 sztuk modeli prototypu czujnika oraz raportu zawierającego ocenę funkcjonowania wykonanych czujników. Realizacja niniejszego projektu pozwoli firmie Inventia wejść na nowy dla niej segment rynku, zwiększyć przychody i zdywersyfikować ich źródła.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw (Bon na Innowacje)

Wartość projektu: 135 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 86 218,00 PLN